Prison Ministry

  1. Prison Ministry (Soledad Prison) - jordan_jeske@pfm.org, 831-383-1333

  2. Jail Ministry (Salinas Jail) - Chaplain: Bob Langely, 831-801-3681